एका जंगलात एक गाढव राहत होता. तो अतिशय मूर्ख आणि अहंकारी होता. एके दिवशी  जंगलात सिंह मरण पावला.  त्याचा मृतदेह पाहून गाढवाला एक कल्पना सुचली.  त्याने सिंहाची कातडी काढून ती आपल्या अंगावर परिधान केली.

पुढे वाचा

त्यानंतर तो जंगलात फिरू लागला. इतर प्राणी त्याला पाहून घाबरून पळू  लागले. त्यांना खरोखर सिंह दिसत होता. गाढवाला खूप आनंद झाला. त्याला असे  वाटू लागले की तो खरोखरच सिंह आहे. त्यानंतर तो एका तळ्याजवळ पोहोचला. त्याने पाण्यात आपले प्रतिबिंब  पाहिले. त्याला त्याच्या अंगावर सिंहाची कातडी आणि त्याचे कान, नाक आणि  शेपटी दिसली. त्याला खूप हसू आले. तो मोठ्याने हसण्यास सुरुवात झाली..

पुढे वाचा

त्याच्या हसण्याच्या आवाजामुळे जवळपास एका शेतात काम करणारे शेतकरी  त्याच्याकडे पळत आले. त्यांनी गाढवाला सिंहाच्या कातडीत पाहिले आणि ते ओळखले. त्यांनी लाकडी काठ्या घेऊन गाढवावर हल्ला केला. गाढवाला खूप वेदना  झाली आणि तो ओरडू लागला. त्याने सिंहाची कातडी सोडून दिली आणि पळू लागला. शेतकऱ्यांनी त्याला पळवून लावले.

पुढे  वाचा

त्याने सिंहाची कातडी सोडून दिली आणि पळू लागला. शेतकऱ्यांनी त्याला पळवून लावले. गाढवाला त्याच्या मूर्खपणाचा पश्चाताप झाला. त्याला समजले की बाहेरून दिसण्यापेक्षा आपले गुण महत्वाचे असतात . बोध: बाहेरून दिसण्यापेक्षा आपल्या आतील गुण महत्वाचे असतात.

अश्याच अजून छान  छान गोष्टी वाचा

एकदम नवीन

१० छान छान गोष्टी